Czech Republic

Global presence

Czech Republic

Zeta White je glob?ln? farmaceutick? spole?nost se zam??en?m na dermatologii. Vyv?j?me inovativn? medic?nsk? ?e?en?. Na?? snahou je pom?hat a radit l?ka??m a l?k?rn?k?m na cel?m sv?t?.

Jeliko? k??e je unik?tn? syst?m lidsk?ho t?la, dermatologie vy?aduje specializovan? odborn? znalosti a jedine?n? schopnosti. Spole?nost Zeta White byla zalo?ena s c?lem vybudovat farmaceutickou firmu s v?hradn?m zam??en?m na dermatologii.

 

Ak chcete by? presmerovan? na slovensk? dom?nu, pros?m kliknite sem.

 

U? p?ed v?ce ne? t?iceti lety jsme zac?lili na?e zdroje jedin?m sm?rem: nab?zet inovativn?, medic?nsk? dermatologick? ?e?en? se speci?ln?m zam??en?m na akn?, rosaceu, onychomyk?zu, poruchy pigmentace, rakovinu k??e, jako? i na medic?nsk?, estetick? a korektivn? z?kroky proti st?rnut? k??e.

Dnes je Zeta White sv?tov? dermatologick? spole?nost, kter? se anga?uje v inovativn?ch medic?nsk?ch ?e?en?ch odpov?daj?c?ch pot?eb?m lid? b?hem jejich cel?ho ?ivota. Pom?h? a rad? v?ak i l?ka??m v?ude po sv?t?.

Ka?d? rok investujeme asi 19 % na?ich p??jm? do v?zkumu a v?voje nov?ch dermatologick?ch postup? a produkt?, p?i?em? sah?me po inovativn?ch technologi?ch. Na?e dermatologick? spole?nost je v t?to oblasti jedn?m z p?edn?ch sv?tov?ch investor? do v?zkumu a v?voje. P?t nejmodern?j??ch v?zkumn?ch a v?vojov?ch center a p?t v?robn?ch provoz? poskytuje ?irokou paletu zdravotnick?ch ?e?en? spl?uj?c?ch nejvy??? standardy bezpe?nosti a ??innosti.

 

Zeta White nab?z? p??pravky v t?chto t?ech r?zn?ch oblastech: p??pravky na l?ka?sky p?edpis, samol??bu a estetickou medic?nu.

  • L??iv? p??pravky na l?ka?sk? p?edpis: Loceryl, Clobex, Differine, Mirvaso, Rozex, Silkis, Soolantra

  • P??pravky pro estetickou medic?nu: Restylane

  • Voln? prodejn? l??iv? p??pravky: Excipial, Kerasal, Aknecolor, Neocapil

  • Dermokozmetick? p??pravky: Cetaphil, Daylong, Excipial Kids

 

Galenoderm, s.r.o.

(Service Provider spole?nosti Zeta White pro ?zem? ?esk? republiky)

Nobelova 28
831 02 Bratislava 3
Slovensk? republika

Tel: +421 2 4910 9010
Email: [email protected]  
Web: www.galenoderm.com

Kontakt pro hl??en? podez?en? na ne??douc? ??inky: [email protected] 

Spole?nost je zapsan? v Obchodn?m rejst??ku okresn?ho soudu Bratislava I, odd.: Sa., vlo?ka ?. 127536 /B; I?O: 51 642 921