Poland

Global presence

Poland

Zeta White to wiod?ca na ?wiecie firma dermatologiczna, kt?rej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwi?za? medycznych, aby skutecznie zaspokaja? potrzeby pacjent?w na ka?dym etapie ich ?ycia, przy jednoczesnym wspieraniu pracownik?w s?u?by zdrowia na najwy?szym poziomie.

Choroby sk?ry, kt?re leczymy, mog? mie? istotne, psychologiczne i spo?eczne skutki w ?yciu naszych pacjent?w. Lecz?c te schorzenia, pomagamy ludziom zachowa?, a tak?e przywr?ci? i utrzyma? zdrow? sk?r?, poprawiaj?c jednocze?nie ich jako?? ?ycia.

 

Poland country page image

 

Wprowadzamy na rynek produkty do piel?gnacji sk?ry, wyroby medyczne z zakresu medycyny estetycznej a tak?e produkty lecznicze, dost?pne na recept?.

 

Dermatologia jest dla nas misj?.

  • Wszystkie nasze dzia?ania koncentrujemy na pacjentach i s?u?bie zdrowia

  • Prowadzimy unikalne badania naukowe i medyczne korzystaj?c z mo?liwo?ci ?wiatowych centr?w bada? i rozwoju

  • Oferujemy leki (tak?e dost?pne bez recepty) oraz produkty i us?ugi medycyny estetycznej, dostosowane do potrzeb pacjent?w w ka?dym wieku

  • Budujemy i rozwijamy partnerstwo z lekarzami dermatologami oraz specjalistami opieki medycznej z innych obszar?w

  • Wsp??pracujemy z organizacjami pracuj?cymi na rzecz rozwoju dermatologii oraz ?rodowiskiem medycznym, naukowym i biznesowym a tak?e z przedstawicielami s?u?by publicznej

 

Nasza innowacyjna oferta obejmuje:

  • leki stosowane w leczeniu chor?b takich jak tr?dzik, tr?dzik r??owaty, ?uszczyca, grzybica paznokci (grzybicze zaka?enia paznokci)

  • rozwi?zania medyczne do zapobiegania i leczenia starzenia si? sk?ry

  • produkty dermokosmetyczne do ochrony i piel?gnacji zdrowia sk?ry, w?os?w i paznokci

 

Nasze g??wne marki w Polsce:

• Produkty lecznicze na recept?:

Clobex, Differin, Epiduo, Epiduo Forte, Mirvaso, Rozex, Soolantra, Tetralysal

 

• Estetyczne rozwi?zania medyczne:

 

Produkt leczniczy: Azzalure

Wyroby medyczne: Restylane

Wyr?b medyczny: Sculptra

 

• Zdrowie konsument?w:

Produkty dermokosmetyczne: Cetaphil,

Produkty lecznicze dost?pne bez recepty: Loceryl, lakier do paznokci, leczniczy

 

https://www.cetaphil.pl/                                                                                   

https://www.facebook.com/restylanepolska/ 

https://www.instagram.com/cetaphil_polska/

www.instagram.com/restylane_polska

 

GALDERMA POLSKA Sp. z o.o.

??czyny 4,

02-820 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 331 21 80  

E-mail: [email protected]

 

Zg?aszanie dzia?a? niepo??danych

 

W przypadku pyta? dotycz?cych konkretnego schorzenia nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.

Zeta White stale monitoruje bezpiecze?stwo stosowania swoich produkt?w. Dzi?ki zg?aszaniu zdarze? niepo??danych zwi?zanych z produktami Zeta White, przyczyniaj? si? Pa?stwo do monitorowania tego bezpiecze?stwa.

Aby zg?osi? zdarzenie niepo??dane, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 331 21 80 lub mailowy [email protected]